Entenem per senyalització, aquell conjunt d'estímuls (òptics, acústics, olfactoris i tàctils) que poden condicionar l'actuació de l'individu que els rep, enfront d'un cúmul de circumstàncies, que per algun motiu es pretén ressaltar (perills, prohibicions, obligacions, etc.).

Segons aquesta definició, la senyalització pot ser de diferents tipus, però ens ocuparem de la Senyalització òptica, som una empresa de senyalització, és una de les maneres més clares, ràpides i eficients de senyalització, ja que està basada en el procés visual de relacionar colors i formes.

Senyalització òptica de seguretat és aquella senyalització que relacionada amb un objecte o una situació determinada subministra una indicació relativa a la seguretat per mitjà d'un color o d'un senyal de seguretat. Té com a missió cridar ràpidament l'atenció sobre objectes o situacions susceptibles de provocar perills, condicionar comportaments, així com per indicar l'emplaçament de dispositius i equips que tinguin importància des del punt de vista de la seguretat.

CRITERIS D’UTILITZACIÓ

La senyalització de seguretat s'emprarà únicament per donar indicacions que estiguin relacionades amb la seguretat de les persones, maquinàries o instal•lacions.

La senyalització en la seva faceta de prevenció ha de ser emprada únicament quan sigui necessari, doncs si es comet l'error de senyalitzar sense mesura alguna, la senyalització que realment interessarà quedarà amb una eficàcia neutralitzada o nul•la.

La senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que:

Sigui necessari cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal•lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

Els senyals s'instal•laran preferentment a una altura i en una posició apropiades en relació amb l'angle visual, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte que hagi de senyalitzar-se o, quan es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.

A fi d'evitar la disminució de l'eficàcia de la senyalització, sempre que sigui possible, no s'utilitzaran massa senyals propers entre si.

Els senyals de trams de recorregut d'evacuació se situaran de manera que, des de qualsevol punt susceptible de ser ocupat per persones, sigui visible, almenys, un senyal que permeti iniciar o continuar l'evacuació per la via, sense dubtes, confusions ni vacil•lacions.

L'altura de la vora inferior dels senyals de trams de recorregut d'evacuació estarà preferentment, compresa entre 2 m i 2,50 m podent alterar-se aquesta altura per raons de tràfic en la via o unes altres que ho justifiquin. En cap cas se situaran a menys de 0,30 m del sostre del local en què s'instal•lin.