La nostra senyalització òptica de seguretat compleix els requisits de la normativa i legislació aplicable.

Real Decret 485/1997
Disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en llocs de treball.
Real Decret 486/1997
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial Decret 681/2003
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
Reial Decret 2267/2004
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Reial Decret 2267/2004
S'aproba el reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
Reial Decret 314/2006
Aprovació del Codi Tècnic d'Edificació. Condicions de protecció contra incendis dels edificis.
Real Decreto 635/2006
Requisits mínims de seguretat en els túnels de carreteras de l'Estat.
Real Decreto 393/2007
S'aproba la norma Básica de Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activiatts que puguin donar origen a situacións d'emergència (NBA).
Orden FOM/234/2014
S'aproba la norma 8.1-IC senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres.
Real Decreto 513/2017
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendios (RIPCI)
ADR 2017
Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera.
UNE 1.063
Caracterització de canonades segons la matèria de pas.
UNE-EN ISO 7010
Símbols gràfics. Colors i senyals de seguretat. Senyals de seguretat registrades (ISO 7010) .
UNE 23.032
Seguretat contra incendis. Símbols gràfics per a la seva utilització en els plànols de construcció i plans d'emergència.
UNE 23.033-1
Seguretat contra incendis. Senyalització.
UNE 23.034
Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies d'evacuació.
UNE 23.035-1
Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent. Mesura i qualificació
UNE 23035-2
Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent. Part 2: Mesura de productes en el lloc d'utilització.
UNE 23035-3
Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent. Part 3: Senyalitzacions i abalisaments luminescents
UNE 23035-4
Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent. Part 4: Condicions generals. Mesuraments i classificació.
UNE 73302
Distintius per a senyalització de radiacions ionitzants.
UNE-EN 80.416-1
Principis bàsics per als símbols gràfics utilitzables en els equips. Part 1 Creació de símbols gràfics per a registres.
Recomació AMYS RA 1.1-10
Plaques de senyalització de seguretat. Característiques i assajos s.