La luminescència és l'emissió de llum per un compost químic que ha estat excitat per algun mitjà, habitualment l'agent excitant són fotons, es denomina llavors fotoluminiscència. Essencialment consisteix a fer que el material absorbeixi energia en forma de llum, i després perdi part d'aquesta energia, durant un cert temps, també en forma de llum visible.

Producte fotoluminiscent és aquell que per a la seva fabricació s'utilitzen pigments fotoluminiscents. Aquests pigments, després de ser estimulats per una radiació ultraviolada, visible o infraroja, emeten llum visible sense necessitar cap altre estímul

Señalizaciones y Suministros, elabora els seus productes fotoluminiscents sobre la base d'Aluminats d'Estronci inorgànics (SrAl204Eu,Dy). Tal com exigeix la norma UNE 23035, el nostre producte fotoluminiscent no és tòxic, no conté plom ni fòsfor i no és radioactiu. Compleix amb totes les exigències de la norma UNE 23035

Utilitzem productes fotoluminiscents per a l'elaboració de sistemes de senyalització per a sortides, vies d'evacuació, plànols d'emergència (Un. està aquí), localització de mitjans contra incendis i per indicar la situació d'instal•lacions i equips d'emergència.

Així doncs disposem en qualitat fotoluminiscent, de les següents famílies de productes:

  • Senyalització de seguretat contra incendis.
  • Senyalització de seguretat d'evacuació.
  • Abalisament fotoluminiscent.
  • Plànol d'evacuació.
  • Marcador fotoluminiscent.

Marques:

SYSSALUX® SYSSAPLUS®

Valors del nostre material fotoluminiscent:

Categoria B2000Categoria A3000Categoria A5000Categoria A6000
Categoria B2000Categoria A3000Categoria A5000Categoria A6000
Mínimo
Exigit
Valor
Obtingut
Mínimo
Exigit
Valor
Obtingut
Mínimo
Exigit
Valor
Obtingut
Mínimo
Exigido
Valor
Obtenido
Luminància als 10 min. 40 mcd/m2 120 mcd/m2 210 mcd/m2 220 mcd/m2 210 mcd/m2 360 mcd/m2 210 mcd/m2 500 mcd/m2
Luminància als 60 min. 5,6 mcd/m2 19 mcd/m2 29 mcd/m2 29 mcd/m2 29 mcd/m2 49 mcd/m2 29 mcd/m2 65 mcd/m2
Temps d'atenuació 800 Min. 2.000 Min. 3.000 Min. 3.100 Min. 3.000 Min. 5.000 Min. 3.000 Min. 6.000 Min.
Temps d'atenuació (C. Salina) < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Color durant l'estimulació W W W W
Color durant l'atenuació K K K K
Presència de fósfor < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Presència de plom < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Radiactivitat < 74 kBq/Kg 0,009 kBq/Kg < 74 kBq/Kg 0,009 kBq/Kg < 74 kBq/Kg 0,009 kBq/Kg < 74 kBq/Kg 0,009 kBq/Kg
Marca Registrada SYSSALUX® SYSSAPLUS® SYSSAPLUS® SYSSAPLUS®
Fórmula 120/19-2000-W-K/UNE 23.035 210/29-3100-W-K/UNE 23.035 360/49-5000-W-K/UNE 23.035 500/65-6000-W-K/UNE 23.035

trazabilitat    Peu d'imprenta

Señalizaciones y Suministros, identifica el seu producte fotoluminiscent mitjançant la fórmula per a la designació del material exposada en la norma UNE 23.035, segons valors certificats en laboratoris acreditats per ENAC.

El nostre producte fotoluminiscent està certificat i compleix amb tots els requisits de la norma UNE 23.035. El departament de R+D treballa de forma contínua per a l'obtenció de millores en aquests resultats