El passat 12 de juny de 2017 es va publicar el RD 513/2017 on s'edita el nou RIPCI, Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, que estableix unes actuacions obligatòries compreses dins de les auditories i el manteniment dels sistemes luminescents de seguretat: Plànols d'evacuació, senyalització de seguretat i abalisaments luminescents

Señalizaciones y Suministros està registrada com:

Agent de la seguretat industrial per instal·lar, mantenir i auditar sistemes luminescents de seguretat.

Sobre la base de la nova reglamentació i tenint en compte la nostra àmplia experiència com a fabricants, estem en disposició d'oferir als nostres clients i empreses interessades, un nou servei d'Auditories i manteniment dels Sistemes Luminescents de Seguretat.

A continuació es relaciona alguns aspectes que engloben els nostres serveis, sobre els quals tenim intenció d'anar ampliant en el futur:

 

AUDITORIA SISTEMA SENYALITZACIÓ.

Comprovació visual de l'existència, correcta ubicació i bon estat del senyal luminescent, abalisament i/o plànol d'evacuació (si existeix). Així com la comprovació de la correcta visualització del senyal, il·luminació i situació dins de la distància màxima d'aplicació.

Determinar l'estat de la senyalització òptica de seguretat: contra incendis i evacuació, valorar la seva validesa segons el seu grau de deteriorament i/o al compliment de les normes vigents.

Així mateix durant l'auditoria es determinaran aquelles deficiències de senyalització, abalisaments o plans d'evacuació que puguin sorgir.

 

AUDITORIA SENYALITZACIÓ. INFORME

Elaboració de l'informe d'auditoria. Descripció de les no conformitats detectades, proposta d'accions correctives i accions de millora.

Es proposarà la substitució de tots aquells senyals, abalisaments o plans, que es trobin en mal estat, instal·lació defectuosa i/o que no compleixin els requisits de les normes aplicables.

Es proposarà la retirada d'aquells senyals, abalisaments o plànols, on ja no existeixi la situació que va requerir de la seva instal·lació.

 

AUDITORIA SENYALITZACIÓ. LUMINÀNCIA

Mesurament en condicions de laboratori de la luminància del senyal i abalisament luminescent. Lliurament d'informe de mesures així com el criteri d'acceptació/rebutjo segons exigències normatives.

 

AUDITORIA SENYALITZACIÓ. REPRESENTACIÓ GRÀFICA  

Representació gràfica de la situació del senyal de seguretat sobre plànol facilitat per vostès, en format CAD.