COLORS

Els colors hauran de cridar l'atenció i indicar l'existència d'un perill, així com facilitar la seva ràpida identificació.

Podran igualment ser utilitzats per si mateixos, per indicar l'emplaçament de dispositius i equips que siguin importants des del punt de vista de la seguretat.

Per garantir les millors condicions de visibilitat, en la senyalització òptica de seguretat distingirem dos tipus de colors:

  • Color de seguretat
  • Color de contrast


Color de seguretat:

Els colors de seguretat seran els que s'assenyalen en la taula següent, on s'indica el color i el seu significat, així com exemples d'aplicacions fonamentals per les quals s'empren els citats colors.

Color de
seguretat
SignificatIndicacions i 
precisions
Rojo Prohibición Comportaments perillosos
Perill-alarma Alt, parada, dispositius de desconnexió d'emergència. Evacuació
Material i equips de llluita contra incendis Identificació i localització
Groc
o
Groc ataronjat
Advertència Atenció, precaució. Verificació.
Blaul Obligació Comportament o acció específica.
Obligació d’utilizar un equip de protecció individual.
Verd Salvament o auxili Portes,sortides passatges, material, posats de salvament o de socors, locals.
Salvament o auxili Tornada a la normalitat.


Color de contrast:

S'empraran els colors BLANC I NEGRE, sempre en combinació amb els colors de seguretat, a fi de millorar les condicions de visibilitat d'aquests. Així mateix, evitaran confusions entre un color de seguretat i un color de fons.

S'aplicaran també aquests colors per als símbols que apareguin en els senyals, de manera que formin contrast entre si.

Les combinacions admeses s'exposen en aquesta taula.

Color de
seguretat
Color de
contrast
Vermell Blanc
Groc Negre
Blau Blanc
Verd Blanc


FORMES GEOMÈTRIQUES

Per evitar els inconvenients derivats de les anomalies que algunes persones tenen per percebre certs colors, s'empren els senyals amb unes formes prefixades, segons s'indica en la taula següent.

Forma
geomètrica
Significat
circulo.gif Prohibició u obligació
triangulo.gif Advertència
cuadrado.gif Informació que inclou instruccions


SÍMBOLS

Com a complement dels senyals de seguretat, s'utilitzarà una sèrie de símbols a l'interior de les formes geomètriques adoptades.

La presentació dels símbols ha de ser el més simple possible i han d'eliminar-se els detalls que no siguin essencials per a la comprensió del senyal.DIMENSIONS

Les dimensions dels senyals i les diverses relacions entre elles s'establiran prenent per al diàmetre exterior o dimensió major, els valors normalitzats corresponents a la sèrie A de la norma UNE-EN ISO 216. Els senyals de forma rectangular s'adaptaran als formats de la sèrie A, emprant prioritàriament els formats principals sobre els allargats.

Aquestes dimensions seran tals que l'àrea  S d del senyal de seguretat i la distància d'observació  L  satisfacin la següent relació:

( m2 )>=L2/2000

per a una distància d'observació no superior a 50 metres.

Dimensió
mm.
Distància màxima segons la forma 
m.
Triangulo Círculo Rectángulo
1.189 34,98 49,73 53,17
841 24,74 35,18 37,61
594 17,48 24,85 26,56
420 12,36 17,57 18,78
297 8,74 12,42 13,28
210 6,18 8,78 9,39
148 4,36 6,19 6,62
105 3,09 4,39 4,70