SENYALITZACIÓ EN ELS LLOCS DE TREBALL

L'objecte de senyalitzar és indicar possibles situacions relacionades amb la seguretat, obres, centres i llocs de treball, amb vista a la protecció dels treballadors i de tercers. Aquesta senyalització, relacionada amb un objecte o situació determinada susceptible de provocar perill o com a indicador de l'emplaçament de dispositius i equips que tinguin importància des del punt de vista de la seguretat, subministra la informació, per mitjà d'una forma geomètrica, color i un símbol.

Les dimensions dels senyals i la seva relació entre si, s'establirà prenent per al diàmetre o dimensió major, els valors normalitzats corresponents a la sèrie A de la norma UNE-EN ISO 216.

SENYAL D'ADVERTIMENT

Senyal d'advertencia, és aquella senyalització de seguretat que adverteix de l'existència possible d'una situació de perill.

El senyal d'advertiment es compondrà mitjançant una forma geomètrica, triangle equilàter, amb pictograma negre sobre fons groc, vores negres. En el senyal d'advertiment, el color de seguretat emprat ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal.

Com a excepció, el fons del senyal sobre "matèries nocives o irritants serà de color taronja, en lloc de groc, per evitar confusions amb altres senyals similars utilitzats per a la regulació del tràfic per carretera.

El color del contrast s'emprarà per a una vora estreta la dimensió de la qual serà 1/20 del costat major i per al símbol emprat.

SENYAL DE PROHIBICIÓ

Senyal de prohibició, és aquella senyalització de seguretat que prohibeix un comportament susceptible de provocar una situació de perill.

El senyal de prohibició es compondrà mitjançant una forma geomètrica, corona circular amb banda transversal, de color vermell. Pictograma negre sobre fons blanc, vores i banda vermella.En el senyal de prohibició, el color de seguretat ocuparà la superfície d'una corona circular situada en la vora del senyal i una banda obliqua diametral d'igual amplària col•locada a 135º, recobrint almenys el 35% de la superfície del senyal.

El color de fons del senyal serà el de contrast blanc i sobre ell anirà el símbol, en color negre.

SENYAL D’ OBLIGACIÓ

Senyal d'obligació, es aquella senyalització de seguretat que obliga a un determinat comportament, amb la intenció d'evitar, en tant que sigui possible, una situació de perill.

El senyal d'obligació es compondrà mitjançant una forma geomètrica, cercle, amb fons blau on s'inclourà un pictograma de color blanc. El fons blau haurà d'incloure, com a mínim, el 50% de la superfície del senyal.

El color del contrast s'emprarà per a una vora estreta la dimensió de la qual serà 1/20 del costat major i per al símbol emprat.