SYSSA - RIPCI - SENYALS FOTOLUMINISCENTS NORMATIVA

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

Senyals fotoluminiscents normativa

RIPCI

El Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) aprovat pel Reial decret 513/2017, de 22 de maig (BOE 12 de juny) està en vigor des del 12 de desembre de 2017 i porta importants novetats en relació amb l'anterior Reial decret 1942 /97, ja derogat.

 

Estableix les condicions i els requisits exigibles relatius al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

 

Recull els sistemes de senyalització fotoluminiscent, com a nous sistemes de protecció contra incendis (PCI), no contemplats al RIPCI anterior.

 

Els sistemes de senyalització luminiscent tenen com a funció informar sobre la situació dels equips i les instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual, encara en cas de fallada en el subministrament de l'enllumenat normal.

 

Per a una implantació correcta d'un sistema de senyalització luminiscent s'ha de tenir en compte:

 

Els plànols de situació («Vostè és aquí») han de ser conformes a la norma UNE 23032.

 

La senyalització dels mitjans de protecció contra incendis dutilització manual i dels sistemes dalerta i alarma han de complir la norma UNE 23033-1.

 

Per a la senyalització dels mitjans d'evacuació s'utilitzaran els senyals d'evacuació definits a la norma UNE 23034 segons Document Bàsic SI en cas d'Incendi SI 3. Evacuació d'ocupants del codi tècnic d'edificació (CTE)

 

Els sistemes de senyalització fotoluminiscent han de ser conformes a la UNE 23035-4, quant a característiques, composició, propietats, categories (A o B),

 

Els sistemes de senyalització fotoluminiscent són de la categoria A conformes a la UNE 23035-4 als centres on es desenvolupin les activitats descrites a l'annex I de la Norma Bàsica d'Autoprotecció, aprovat pel Reial decret 393/2007 de 23 de març

 

 

ELEMENTS IDENTIFICACIÓ ALS SENYALS

 

Els productes fotoluminiscents a utilitzar en senyalitzacions seran identificats de forma duradora i visible amb les dades següents segons els requisits de la norma UNE 23035:

 

Segons norma UNE23035-1 exemple de fórmula 240/32-3300- W-K/UNE 23035

Luminància als 10 minuts

Luminància als 60 minuts

Temps d'atenuació

Determinació del color durant l'estimulació

Determinació del color durant l'atenuació

Norma aplicable

 

Segons norma UNE23035-4:

Referència de traçabilitat

Mes i any de fabricació

 

Categoria de productes fotoluminiscents en funció del nivell de la intensitat lluminosa

Categoria A o categoria B

Vida útil segons RIPCI RD 513 2017

Mes i any de caducitat

Distància d'observació

 

Empresa certificadora

VALORS FOTOLUMINISCENT

CONTROL DE QUALITAT

 

Per oferir la màxima garantia de qualitat als nostres clients, fem una sèrie de controls durant el procés d'elaboració dels productes fotoluminiscents

 

Mesurament de la luminància als nostres laboratoris, en cada procés.

A la recepció de matèries primeres

Durant el procés d'impressió

Verificació final de producte

 

Mesurament i assaigs periòdics en laboratoris externs:

Luminiscència

Cambra salina

Radioactivitat

Autoextingibilitat

Determinació P i Pb en un pigment

Determinació del color durant l'estimulació i l'atenuació

Determinació de les coordenades cromàtiques x,y i factor de luminància

 

Mesuraments durant les Auditories de Certificació i Seguiment, amb periodicitat anual, per mitjà de l'empresa certificadora

 

VIDA ÚTIL DELS SENYALS FOTOLUMINISCENTS

 

SYSSA determina una vida útil per a senyals fotoluminiscents que fabrica de 11 anys, en condicions adequades d'instal·lació i manteniment i depenent de les condicions ambientals.

 

La vida útil del senyal fotoluminiscent es compta a partir de la data de fabricació i es pot allargar fent els mesuraments de luminància, cada 5 anys i sempre que els resultats obtinguts aporti valors no inferiors al 80 % dels que dicti la norma UNE 23035 -4.