Abalisament fotoluminiscent ón aquells productes fotoluminiscents de forma preponderantment lineal, que serveixen per indicar els camins d'evacuació al llarg de tot un recorregut, normalment sense interrupcions i en zones visibles fins i tot en presència de fums. (per exemple sòls, sòcols, etc.)

Existeixen altres elements de balises que poguessin estar inclosos dins de la via d'evacuació,com a instal•lacions, obstacles, ascensors, equips de seguretat o contra incendi.

Els passadissos integrats en vies d'evacuació, es podran abalisar :

Abalisament fotoluminiscent

Paret mitjançant una línia contínua, en tots dos costats. La vora superior de la banda no estarà col•locada a més de 40 cm. del sòl.

Abalisament fotoluminiscent

Sòl mitjançant una línia central contínua o discontínua o dues línies laterals contínues, delimitant la via d'evacuació. En tots dos casos l'ample de banda serà igual al resultat de la fórmula Ample del passadís X 0,02 amb un mínim de 5 cm

Porta d'evacuació cobrint l'àrea propera al sistema d'obertura amb una placa de mesures aproximades 20X30 cm. i marcant el seu perímetre amb un banda de 5 cm. d'ample com a mínim. La porta que no hagi d'utilitzar-se en l'evacuació s'abalisarà de forma contínua com la resta de la paret.

Abalisament fotoluminiscent

Escala i rampa per permetre la visualització del seu inici, recorregut i final. L'abalisament de l'escala pot fer-se en el seu inici, petjada i contrapetja de cada esglaó (segons el sentit de l'evacuació), cantonera, sòcol i passamans.