Cada dia és més usual delimitar zones per restringir el pas de les persones, ja sigui per seguretat com en accidents o catàstrofes, durant l'execució de les obres, per situacions eventuals de risc, durant processos de càrrega i descàrrega, durant aprovisionament de vehicle, etc.

Señalizaciones y Suministros ofereix múltiples possibilitats per abalisar, com: la , , Cadena de , Senyals, Garlandes o Balises lluminoses, entre uns altres.

  • Banda d'abalisament (en ample i format personalizat)
  • Banda de risc permanent
  • Cadena de polietilè
  • Fits
  • Garlandes
  • Balises lluminoses

A més fabriquem Cinta per a canalitzacions, ja sigui per a cables subterranis o qualsevol altre tipus de conducció subterrània. La funció d'aquesta cinta, una vegada col•locada a una distància de la canalització, és informar de l'existència d'una instal•lació subterrània durant processos d'excavació o moviment de terres, permetent la interrupció dels treballs abans de danyar aquesta canalització.