Els plànols d'evacuació o emergència formen part del sistema de senyalització d'emergència general d'un establiment i tenen com a funció informar als ocupants, de la situació dels recorreguts d'evacuació, dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels sistemes d'alerta i alarma, en cas d'emergència.

 

  plano evacuacion fotoluminiscente horizontal                    plano evacuacion fotoluminiscente vertical1

                                

Han de col•locar-se allà on siguin visibles per a tots els ocupants en posicions on s'interpreti correctament el sentit de l'evacuació evitant la seva col•locació en zones amb obstacles o amb elements decoratius que puguin dificultar la seva aproximació i percepció.

Señalizaciones y Suministros (SYSSA), realitza els d’evacuació sobre la base dels originals facilitats pel client, el pla d'autoprotecció i els requisits establerts en la Norma UNE 23032.

La informació continguda en els plànols d'evacuació ha de ser clara i mostrar la realitat de l'establiment.

  • Encapçalament normalitzat incloent les paraules “PLA D'EVACUACIÓ”.
  • Planta actualitzada de l'establiment verificada in situ.
  • Localització exacta de l'ocupant. Punt de situació amb indicació “VOSTÈ ESTÀ AQUÍ”
  • Localització de tots els recorreguts d'evacuació: principals, secundaris i accessibles. Localització de les sortides, les escales i els ascensors d'emergència.
  • Localització de tots els mitjans manuals de protecció contra incendis i els sistemes d'alerta i alarma, les zones de refugi i punts de reunió si es contempla a l'àrea representada en el plànol.
  • Llegenda de la simbologia emprada en el plànol i instruccions d'actuació en cas d'emergència.
  • Pla de situació quan l'escala de l'edifici no permeti mostrar la totalitat de la planta en un sol plànol.
  • Nombre de planta o denominació de l'àrea representada en el plànol.
  • Data de realització del plànol i nº de revisió.
  • Empresa que ha realitzat el plànol.FORMATS I MESURES

Els plànols d'evacuació s'elaboren segons formats normalitzats d'acord amb la UNE-EN ISO 216.

Es determina com a mida mínima per al plànol d'evacuació 297 mm x 420 mm, amb l'excepció dels plànols d'habitacions que poden ser com a mínim de 210 mm x 297 mm, tenint en compte que l'escala ha de ser sempre l'apropiada per permetre una lectura i la seva interpretació sense dubte. La informació dels plànols ha de ser llegible a la distància d'observació prevista.

Els símbols a utilitzar en els plànols d'evacuació seran els recollits en les normes UNE 23033, UNE 23034. Tots els colors utilitzats en els plànols d'evacuació i els seus símbols han de ser conformes amb els colors de seguretat establerts.

El plànol d'evacuació, com la resta de la senyalització de seguretat, ha de ser capaç de veure fins i tot en cas de fallada del subministrament elèctric, per a això han d'estar elaborats amb materials fotoluminiscents classificats com a mínim amb la categoria A segons la UNE 23035-4