Determinar l'absència de radiacions ionitzants en la senyalització fotoluminiscent.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
EXPEDIENT:
8200/EB
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre pigment fotoluminiscent, mitjançant el qual es compon la tinta.
RESULTADO:
Després de la realització dels assajos s'obté un resultat de 0,009 kBq/Kg. Inferior a 74 kBq/Kg, màxim determinat en la norma.
Determinar l'absència de fòsfor en la senyalització fotoluminiscent.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
EXPEDIENT:
8200/EB
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre pigment fotoluminiscent, mitjançant el qual es compon la tinta.
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos, no es va poder detectar presència de Fòsfor (Detecció inferior al 0,01%).
Determinar l'absència de plom en la senyalització fotoluminiscent.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
EXPEDIENT:
8200/EB
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre pigment fotoluminiscent, mitjançant el qual es compon la tinta
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos, no es va poder detectar presència de Plom (Detecció inferior al 0.01%).
Determinar la resistència de la degradació del color sota l'exposició a la llum.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Laboratori General d´Assaigs i Investigacions (LGAI)
EXPEDIENT:
96009400
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre placa de PVC fotoluminiscent impresa per procés de serigrafia en color vermell, amb figura d'extintor. La mostra va estar exposada de forma continuada a la llum d'un llum d'arc Xenon, per un temps aproximat de 750 hores.
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos i la posterior comparativa amb l'escala de blaus es va obtenir un resultat superior al 7, en la (sobre un màxim de 7,5).
Certificar que el senyal marca SYSSAPLUS® compleix tots els requisits establerts en la norma UNE 23.035. Categoria A

ENTITAT CERTIFICADORA:
Instituto tecnológico de óptica, color e imagen
EXPEDIENT:
C/10034c
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre placa d'alumini impresa per procés de serigrafia amb tinta fotoluminiscent, consistent en l'estimulació mitjançant llum Xenon i posterior lectura dels resultats.
 • Il.luminància
 • Temps d'atenuació
 • Decreixement de valors en càmera salina
 • Determinació del color durant l'estimulació
 • Determinació del color durant l'atenuació
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos, es comprova que es compleixen els requisits exigits en la Norma:
 • Il.luminància:
  • Als 10 minuts 232,8 mcd/m² (Requisit de la norma 40 mcd/m²)
  • Als 60 minuts 29,9 mcd/m² (Requisit de la norma 5,6 mcd/m²)
 • Temps d’atenuació: 3342 min. (Requisit de la norma 3000 min.)
 • Decreixement de valors en càmera salina: inferiors al 5%
 • Color durant la estimulació: W
 • Color durant la atenuació: K
Certificar el compliment dels requisits de la Recomanació Amys RA 1.1-10.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Asociación Investigación Industrial Eléctrica (ASINEL).
EXPEDIENT:
A 16.02.01.00/472/90
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre placa d'alumini impresa per procés de serigrafia en mesures, colors i requisits segons la Recomanació AMYS RA 1.1-10.
 • Material i Aspecte
 • Color
 • Marques
 • Planicidad
 • Assaig de marques
 • Resistància a la intempèrie
 • Resistència l’ impacte de gran velocitat
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos, es va determinar que les mostres complien amb tots els requisits especificats en la Recomanació AMYS RA 1.1-10.
Determinar la classificació de la reacció al foc d'una placa de PVC (material base dels nostres senyals).

ENTIDAD CERTIFICADORA:
Instituto tecnológico textil (AITEX).
EXPEDIENT:
2010AN1048
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre placa de PVC d'1 mil•límetre de gruix, imprès per procés de serigrafia amb tinta fotoluminiscent, amb una capa aplicada d'unes 150 micres de gruix, fins a poder determinar la classificació de la reacció al foc de la nostra senyalització, segons la Norma UNE 53127.
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos descrits, es va determinar la classificació:
NO COMBUSTIBLE
Les coordenades cromàtiques CIE del color verd.

ENTIDAD CERTIFICADORA:
Instituto tecnológico de óptica, color e imagen 
EXPEDIENT:
C/100034a
DESCRIPCIÓ:
Ensayo realizado sobre placa de aluminio impresa por proceso de serigrafía con tinta en color verde para poder determinar las coordenadas cromáticas CIE y si estas cumplen con lo determinado en la norma UNE 1.115.
RESULTADO:
Tras la realización de los ensayos descritos, se determinaron las siguientes coordenadas:
X=0,2597
Y=0,4933
Estas coordenadas sitúan el color analizado dentro de la superficie de aceptación, en la gráfica para colores no retrorreflectantes.
Las coordenadas cromáticas CIE del color rojo.

ENTIDAD CERTIFICADORA:
Instituto tecnológico de óptica, color e imagen
EXPEDIENTE:
C/100034a
DESCRIPCION:
Assaig realitzat sobre placa d'alumini impresa per procés de serigrafia amb tinta en color verd per poder determinar les coordenades cromàtiques CIE i si aquestes compleixen amb el determinat en la norma UNE 1.115.
RESULTADO:
Després de la realització dels assajos descrits, es van determinar les següents coordenades:
X=0,6311
Y=0,3210
Aquestes coordenades situen el color analitzat dins de la superfície d'acceptació, en la gràfica per a colors no retrorreflectants.
Les coordenades cromàtiques CIE del color blau.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Instituto tecnológico de óptica, color e imagen
EXPEDIENT:
C/02110a
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre placa d'alumini impresa per procés de serigrafia amb tinta en color blau per poder determinar les coordenades cromàtiques CIE i si aquestes compleixen amb el determinat en la norma UNE 1.115.
RESULTAT:
T Després de la realització dels assajos descrits, es van determinar les següents coordenades:
X=0,1495
Y=0,1356
E Aquestes coordenades situen el color analitzat dins de la superfície d'acceptació, en la gràfica per a colors no retrorreflectants.
Les coordenades cromàtiques CIE del color groc.

ENTITAT CERTIFICADORA:
Instituto tecnológico de óptica, color e imagen
EXPEDIENT:
C/00105a
DESCRIPCIÓ:
Assaig realitzat sobre placa d'alumini impresa per procés de serigrafia amb tinta en color groc per poder determinar les coordenades cromàtiques CIE i si aquestes compleixen amb el determinat en la norma UNE 1.115.
RESULTAT:
Després de la realització dels assajos descrits, es van determinar les següents coordenades:
X=0,4670
Y=0,4629
Aquestes coordenades situen el color analitzat dins de la superfície d'acceptació, en la gràfica per a colors no retrorreflectants.

Nota Important:
Des de l'última revisió de la norma UNE 23.035, realitzada el 23 de Desembre de 2.003, Señalizaciones y Suministros,S.A. realitza periòdicament processos de verificació interns i assajos en laboratoris externs, amb la intenció de certificar que la senyalització fotoluminiscent que fabrica, compleix amb els requisits de la norma, definits en aquesta revisió i garantir que no es produeixen desviaments d'aquests valors, durant els diferents processos de producció.