Cinta de balizamiento Cinta de balizamiento Cinta de cable subterráneo

Cada dia és més usual delimitar zones per restringir el pas de les persones, ja sigui per seguretat com en accidents o catàstrofes, durant l'execució de les obres, per situacions eventuals de risc, durant processos de càrrega i descàrrega, durant aprovisionament de vehicle, etc.

Podem oferir diverses possibilitats:

*Cinta d'abalisament de 8 cm. d'ample, elaborada sobre làmina de polietilè de galga 400, impresa a dues cares amb franges vermelles/blanques. Aquesta cinta restringeix el pas de les persones sense oferir cap informació addicional. Habitualment s'utilitza durant l'execució de les obres que es realitzen a l'aire lliure.

*Cinta de risc permanent està elaborada sobre el mateix material base i impresa pel mateix procediment que la cinta d'abalisament. Es diferencia de l'anterior en què les franges que la componen són en color groc/negre en lloc de vermell/blanc. Aquesta cinta no només restringeix el pas sinó que a més ens ofereix una informació addicional d'advertiment de perill. S’acostuma utilitzar durant aquelles situacions que impliquin o puguin implicar situacions de risc per a les persones com a processos de càrrega i descàrrega en la via pública, enderrocaments d'edificis, etc.

*Cinta per a canalitzacions, ja sigui per a cables subterranis o qualsevol altre tipus de conducció subterrània, també s'elabora en el mateix material que les anteriors, però en un format de 15 cm d'ample i impresa a una cara. La finalitat d'aquesta cinta difereix de les anteriors ja que col•locada a una distància de la canalització, adverteix de l'existència d'una instal•lació subterrània durant processos d'excavació o moviment de terres, permetent la interrupció dels treballs abans de malmetre aquesta canalització.