Base de poste Hito urbano Poste de hincado temporal

La utilització principal del pal de clavat temporal és la restricció temporal de la circulació de vehicles i convertir vies de circulació rodada en vies peatonals.

El pal de clavat temporal està compost per un tub quadrat i la base. El pal d'acer, de mesures 70X70X4 mm, té una longitud de 700 mm i està pintat en color vermell amb pintura resistent a la intempèrie, amb bandes reflectores.

La base del pal de clavat temporal està fabricada amb tub d'acer de 80X80X3 mm galvanitzat en calent, que es col•loca encastada en el sòl, mitjançant obra civil. Consta de tapa de seguretat i clau anti-vandalisme.

La tapa de la base té una doble funció, d'una banda mentre el pal està col•locat ho bloqueja a la base sent necessària la clau anti-vandalisme per al seu alliberament i d'altra banda en absència del pal, cobreix el seu espai d'allotjament impedint que cossos estranys puguin obstruir-ho i preveu possibles accidents.

Pilona urbana de color negre metal•litzat per a contenció de vehicles en espais peatonals, model CLÀSSIC. La fita CLÀSSIC està fabricat amb tub d'acer de 2 mm de gruix, amb una altura de 1073 mm (inclosos els 145 mm de la zona d'ancoratge) i 63 mm de diàmetre.